Jak rozliczyć wspólnika opuszczającego spółkę cywilną PDF Drukuj
czwartek, 02 grudnia 2010 08:50

Jeżeli sami wspólnicy w uchwale lub umowie spółki nie unormowali wypadków występowania jednego ze spólników ze spółki, np. ,że ustępujący wspólnik otrzyma na własność odpowiednią część majątku spółki - nieruchomość, środek trwały w postaci samochodu czy towary handlowe. zasady te wskazuje art. 871 kodeksu cywilnego. Odnoszą się one do wszystkich wypadków rozliczenia z występującym wspólnikiem, a także ze spadkobiercami zmarłego wspólnika.

Zwrot w naturze oraz wartość wkładu

Wspólnik może wnieśc do spółki własność rzeczy, w tym nieruchomości, które stają się wówczas niepodzielną współwłasnością wszystkich wspólników. Może też wnieść takie dobra tylko do używania. W razie wystapnienia ze spółki należy mu się przede wszystkim zwrot tych właśnie dóbr w naturze. Własność dóbr wniesionych przez niego jako wkład, które stały się współwłasnością, pozostaje w spółce. To samo dotyczy dóbr kupionych przez wspólników jako ich własność bezudziałowa. Po wystąpieniu ze spółki wszystkie te dobra do niej należące stają się wspólnością bezudziałową pozostałych. W przypadku nieruchomości, jednej czy wielu dla dokonania odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej niezbędne jest złożenie oświadczenia o wystąpieniu ze spółki w formie aktu notarialnego. Inaczej występujący ze spółki nadal pozostanie jej współwłaścicielem. W art. 871 k.c. wyraźnie zapisano, że występującemu nie zwraca się wartości wkładu polegającej na używaniu rzeczy należących do tego wspólnika. Nie ulega też zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług na rzecz spółki. Powyższy przepis nakazuje zwrot wartości wkładu oznaczonej w umowie spółki. Jeśli takowego oznaczenia w niej brak, wspólniukowi należy się zwrot w pieniądzu wartości, jaką miał wkład w chwili jego wnoszenia.

 Rozliczenie udziału w majątku wspólnym

Występującemu wspólnikowi należy się ponadto - także w pieniądzu - zysk w postaci przyrostu wspólnego majątku spółki. Jak go ustalić? Należy od wartości wspólnego majątku odjąć wartość wkładów wszystkich wspólników. Podstawą tych rozliczeń jest bilans uwzgledniający rzeczywistą wartość majątku spółki. W bilansie uwzględnia się nie tylko aktywa i pasywa, ale takżę wartość roszczeń przysługujących występującemu wspólnikowi wobec spółki i odwrotnie. Ustępującemu wspólnikowi należy się udział w różnicy wartości opowiadający proporcji, w jakiej uczestniczy w zyskach spółki. Udział w majątklu wspólnym, zyskach rozlicza się według wyniku finansowego na dzień wystąpienia ze spółki. Nie ma jednolitych przepisów co do tego, czy występującemu należy się udział w zyskach ze spraw rozpoczętych przed jego wystąpieniem a zakończonych po tej dacie. Jeśli ten zysk będzie wynikiem jego osobistych starań, należy mu się udział w nim. Przemawia za tym potrzeba pewnej symetrii, a mianowicie, iż występujący wspólnik odpowiada również za długi powstałe w okresie, gdy uczestniczył w spółce.

Pasywa spółki

Co do pasywów (długów, strat, niedoboru) przepisy kodeksu cywlinego nie odnoszą sie wprost do rozliczenia. W przypadku gdy na dzień roliczenia wynik finansowy wykazuje brak zysku a nawet strate nie moze być mowy o wypłacie udziałów. Jeśli w chwili roloczenia majątek spółki jest mniejszy niz suma wkładów, wtedy odchodzącemu wspólnikowi należy się odpowiednio procentowo mniejsza kwota wkładu.  Natomiast w przypadku straty w aktywach i pasywach wystepujący wspólnik zobowiązany jest pokryć przypadającą na niego część niedoboru.

 

 

 
, Powered by Joomla!
stat4u